دی تجهیز آزما

 

Mi415

 

اندازه گیری کدورت

ظاهر تیره و ابری مانند در آب که از طریق ذرات معلق موجود در آن ایجاد می شود کدورت یا تیرگی نامیده می شود.

اندازه گیری ذرات معلق و حل نشده درمایعات یا اندازه گیری میزان شفافیت نمونه

چگونگی اندازه گیری

اندازه گیری کدورت سنج ازطریق آنالیز مقداری از نور شکست یافته (نوربرگردانده شده)از ذرات معلق مانند خاک حاصل می شود.که ازطریق فتومتری برآوردظرفیت ذرات معلق امکان پذیراست.

واحد اندازه گیری

از طریق استاندارد ISO واحد اندازه گیری کدورت Formazine Nephelometric Unit - FNU و

از طریق استاندارد EPA واحد اندازه گیری کدورت NTU - Nephelometric Turbidity Unit نامیده می شود.

رنج کاربری

کدورت سنج دو رنج کاربری دارد:

(50.00 – 0.00) و (1000 – 50) که می تواند بیشترین میزان تیرگی که ممکن است باآن مواجه شوید را در بر می گیرد.

این دستگاه فتومتر میکروپروسسوری آخرین مدل فتومترهای آزمایشگاهی است که دارای تکرارپذیری بسیار عالی بوده وبرای اندازه گیری کلردرهرزمینه ای مناسب می باشد.

دقت سنجش

این دستگاه دارای تفکیک پذیریی بیشتر،دقت بالاتر وگزارش دهی سریعترمی باشد.پارامترهای فوق را با دقتی بالا نمایش می دهد.

قابلیت حمل

این دستگاه دریک پوشش محکم قابل حمل شامل 2عدد کوت ومعرف جهت 100 تست ودستمال لنزپاک کن ودستور العمل استفاده،قابل ارائه می باشد.

این دستگاه ها قابل حمل جهت اندازه گیری همراه با کیف وکوت و محلول های استاندارد می باشند.

کالیبراسیون اتوماتیک

این دستگاه با فشردن یک کلید بطور اتومات کالیبره می شود.

 

مشخصات فنی کدورت سنج پرتابل  Mi415 در جدول زیر آمده است.

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان