دی تجهیز آزما

كلرسنج

ساختار شيميايي كلرين

 

اندازه گيري كلرين آزاد

امروزه روش هاي اندازه گيري كلرين آزاد در صنعت به سه شيوه تقسيم مي شوند:

كلريمتريك، پتانسيومتريك و آمپرومتريك.

روش كلريمتريك:

در اين روش با افزودن معرف هاي شيميايي به نمونه و واكنش با كلر رنگ توليد مي شود. ميزان رنگ ايجاد شده نشان دهنده ميزان كلرين موجود در نمونه است. دستگاه به كار رفته در اين روش ميزان رنگ را اندازه‌گيري نموده و غلظت كلر را برحسب ppm قرائت مي كند.

امــروزه  مـتـداول تـريـن  روش انـدازه گـيـري كـلــر در صـنـعـت روش DPD اســت. در ايــن روش N,N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) معرفي است كه به نمونه افزوده مي شود. كلرين DPD  را اكسيد مي‌نمايد و دو فرآورده ايجاد مي شود: يك تركيب رنگي كه به رنگ Wurster معروف است و ديگري تركيب بدون رنگ imine.

هنگامي كه مقاديركمي از كلرين با DPD واكنش دهد تركيب اصلي ايجاد شده همان تركيب سرخ رنگ است و هنگامي‌كه مقادير زيادي ازكلرين موجود باشد تركيب بدون رنگ imine  توليد مي شود كه متاسفانه اين وضعيت به ازبين رفتن رنگ محلول منجر مي شود.

اين روش، براي تعيين كلر آزاد مورد استفاده قرار مي گيرد ولي نقطه ضعف اصلي آن اين است كه دو شكل كلر آزاد، يعني HOCl و OCl- از هم قابل تشخيص نيستند.

كلرسنج هاي MI404,MI411,MI413 از كمپاني ميلواكي مارتيني مناسبترين دستگاه ها براي اندازه گيري كلرآزاد وكلركامل مي باشند.

 

شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان