مقالات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات

پتانسیل اکسیداسیون و احیا (ORP-Eh)

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه

منظور از پتانسیل اکسیداسیون و احیا Eh عبارتست از میزان واکنش‌های اکسیداسیون یا احیا که در یک محیط مایع صورت می‌گیرد. پتانسیل اکسیداسیون و احیا بر مبنای ولت یا میلی‌ ولت بیان می‌گردد. سنجش پتانسیل اکسیداسیون و احیا یک روش سریع و ساده می‌باشد. پتانسیل اکسیداسیون- احیا (ORP) یک سیستم، به صورت Eh نوشته می‌شود. یک ماده اکسید شده Eh مثبت و یک ماده احیا شده Eh منفی دارد.

یونود

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه

یک حسگر IJ که بیشتر برنامه‌ها و پارامترها از جملهpH ، REDOX و تعیین کننده‌های خاص یون مانند فلوراید، کلرید، یدید، برمید، سیانید و سایر موارد متناسب با آن را دارا می‌باشد.

کدورت چیست؟

folder_openمقالات, مقالات آزمایشگاه
commentبدون دیدگاه

کدورت شاخصی است که میزان شفافیت آب را مشخص می‌کند. و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود. اگر چه کدورت به دلیل وجود مواد معلق در آب نیز به وجود می‌آید، ولی ارتباط دادن با اندازه‌های کمی مواد معلق در آب مانند شکل ،اندازه و ضریب شکست ذرات موجود در سوسپانسیون که همگی در خاصیت پراکنده ساختن نور دخالت دارند، مشکل است.

کالیبراسیون ph مترها

folder_openمقالات, مقالات پژوهش
commentبدون دیدگاه

کالیبراسیون PH متر:

برای اینکه از دقت PH متر اطمینان داشته باشیم، باید به طور منظم کالیبره شوند برای درستی کار از محلول‌های بافر با PH استاندارد که به صورت یک عمل مورد پسند بین المللی ساخته می‌شوند استفاده می‌کنند. بافرها محلول‌های پایداری هستند که یک حجم مشخص از تغییرات خاصی از PH را می‌پذیرند. واجب است که کالیبراسیون حداقل در ٢ بافر با PH متفاوت، که حداقل ٣ واحد PH بالای سطح مورد کاربری است، انجام شود.

الکترود های یونی

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه

الکترود یون گزین: (ISE) به عنوان یک الکترود ویژه شناخته شده‌است . مبدل یا سنسوری است که یون‌های ویژه محلول را به پتانسیل الکتریکی توسط ولت متر یا پی اچ متر اندازه‌گیری می‌کند.نکته: ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می‌شود.قسمت حس کننده الکترود معمولا یک غشاء یون ویژه است که پتانسیل آن، با توجه به یک الکترود مرجع تعیین می‌شود.الکترودهای یون گزین در انجام آزمایش‌های تحقیقاتی، بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انجام و از آن استفاده می شود که اندازه‌گیری غلظت یک یون در محلول‌های آبی مورد نیاز است.

فهرست