وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


هدف


اعمال حاکمیت برطیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری, تدوین ضوابط واستانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات نظیرخدمات جدید ومتعارف پستی, مخابراتی, فنّاوری اطلاعات, ارتباطات فضایی, ارتباطات رادیوئی, انتقال داده‌ها, انتقال صدا وتصویر, سنجش از دور, ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های دورسنجی و پشتیبانی آن‌ها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور, هماهنگ با آخرین پیشرفت‌های علمی, تجربی و فنّاوری اطلاعات در جهان.


وظایف


 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی, پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات کشور.
 • سیاستگذاری برای فعالیت بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادربخش پست و مخابرات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران.
 • ایجاد, نگهداری, بهره برداری و توسعه شبکه‌های مادرپستی و مخابراتی کشور.
 • تنظیم, مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه ازفرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
 • صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • طراحی و تدوین نظام ملی فنّاوری اطلاعات کشور.
 • توسعه و ترویج ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط.
 • تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
 • عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین المللی ارتباطی و فنّاوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دو جانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات.
 • تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.
 • اعمال استانداردها, ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات وتوسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی, پستی و فنّاوری اطلاعات در کشور.
 • تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
 • فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.
 • حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فنّاوری جدید در زمینه فنّاوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آن‌ها.
 • حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.
 • نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات, پست, پست بانک, خدمات هوائی (پیام) و فنّاوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


ماده 1- نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی، مخابراتی، پست‎بانک و سنجش از دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرت‌های غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاست‌های کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود:

ماده 2- به‌منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، مخابرات فضائی، ارتباطات رادیوئی، انتقال داده‎ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع ‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های دورسنجی و پشتیبانی آن‌ها و همچنین سیاستگذاری، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فنّاوری اطلاعات در جهان، به‌موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت پست و تلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎گردد.

keyboard_arrow_up