همکاری با سازمان‌ها و موسسات (کارفرمایان)

جهاد کشاورزی

کارفرمایان
رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی ۴ محور اساسی حفظ منابع پایه، مدیریت بر زمین، آب و خاک، مدیریت بر تولید…

وزارت کشور

کارفرمایان
اهداف وزارت کشور فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی اجرای سیاست عمومی دولت به‌منظور…
keyboard_arrow_up